DỀN ĐỎ CAO SẢN

- Tên khoa học:

- Tên địa phương:

- Quy cách bầu:

- Quy cách cây:

Giá sản phẩm: 20,000

Danh mục sản phẩm ,