CẢI THẢO F1

- Tên khoa học:

- Tên địa phương:

- Quy cách bầu:

- Quy cách cây:

Giá sản phẩm:

Danh mục sản phẩm ,